SYSSELSÄTTNING ELLER SLAVARBETE?/OCCUPATION OR SLAVE LABOUR?

[back to Anonymous texts]

SYSSELSÄTTNING ELLER SLAVARBETE

God morgon viskar en kriminalvårdare på anstalten Salberga klockan 8.00 på morgonen i och med att de låser upp dörrarna. Fångarna går upp för att snabbt få i sig lite frukost och ta en cigarett. 30 minuter senare kommer kriminalvårdaren åter för att ropa ”Dags för produktion”.

Salberga-anstalten är en av de anstalter i Sverige som sakar yrkesutbildning. På vissa anstalter får fångarna möjlighet att lär sin svetsa, snickra eller något annat som de kan behöva när de ska söka arbete i friheten. På anstalten Salberga kan du antingen jobba som städare, tvättare, sopkastare eller kock. Resterande får gå till den så kallade produktionen.

Produktionen som på lönespecifikationen benäms som arbetsterapi har en ganska liten variation av arbetsuppgifter. Det an vara att sortera kort och kuvert, sruva fast muttrar eller packetera föremål i kartonger. De fångar som går till produktionen tjänar 13 kronor i timmen. Om man lycas sjukanmäla sig eller om produktionen har arbetsbrist får man en ersättning på 6,5 kronor i timme. Men hur mycket arbetsterapi är produktionen och är terapin önskad?

Kriminalvårdarna går ett extra varv förbi allas celler för att kontrollera så att alla fångar är på väg till produktionen. Några ligger kvar i sin säng och säger att de är sjuka, andra att de helt enkelt inte vill gå ner till produktionen. Vanligtvis får båda fallen svaret – Okej då får du en arbetsvägra. En arbetsvägran leder till en rapport som fången senare kommer behöva förhöras förhöras för senare, ungefär som om fågen begått ett brott. Den som har fått många rapporter för arbetsvägran kan riskera att få extra dagar att sitta på sitt straff. En fånge sitter oftast 2/3 av sitt straff innan personen går ut på VF (villkorlig frigivning) eller muckar som fångar kallar det.Missköter man sig riserar man att få sitta en längre tid av sitt straff.

Inom kriminalvården använder man ordet produktion istället för arbete. Och istället för arbetsledare kallas de anställda som hanterar fångarna i produktionen för produktionsledare. Även om produktionen är ett arbete och på många sätt ser ut som ett arbete så är det inte så. Kanske kan det bero på att kriminalvårdaren inte kan tvinga någon att arbeta men krävaatt de ska delta i en sysselsättning. Men trots sysselsättningsplikten vägrar vissa gå till sysselsättingen. Några ställer sig för att bli visiterade innan de tar hissen ner till produktionen. Andra äter lite frukost och tar sig en kaffe innan de återgår till sina celler.

Förutom produktion erbjuds även vissa fångar att gå olika program eller skola. Båda ger samma ersättning som om de deltagit i produktionen. När en fånge inställer sig i ett fängelse är förhoppningen att hen ska komma ut och sluta begå brott. Men det behöver nödvändigvis inte bli så bara för att man förvarat en person i vissa lokaler under en viss tid. Det måste ju vara förutsättningarna för personen när den kommer ut som gör den stora skillnaden. För har ab exempelvis suttit inne i 2 år utan att lära sig något nytt och i princip bara spenderat tiden med andra kriminella så har ju fängelsetiden inte gett några nya kunskaper. Varför skulle den personen ha lättare att komma in i arbetslivet eller fungera i socila sammanhang bara för att 2 år har försvunnit ur ens liv?

Jag har pratat med en fånge som i några dagar i rad har arbetsvägrat. Om 2 månader ska han mucka från anstalten efter att ha suttit inne i nästan 1 år. Han har lämnats utanför en så kallad utslussning som ska hjälpa han att återanpassas i samhället. Han berättar hur han inte står ut med produktionen eftersom den känns meningslöst. – Den ger mig ingenting som jag kommer ha nytta av i samhället.

Jag är mest intresserad över var jag ska bo när jag mucka, om socialen kommer hjälpa mig eller hur jag ska ta mig till. Dessa saker lovar personens kontaktman hos Kriminalvården att hjälpa honom medefter produktionen är slut. – Han jobbar ju inte ens idag och hur ska jag få tag i socialen efter klockan 16.00? säger Frank irriterat.

Det kanske finns de som anser att fångar inte ska behandlas bättre och förtjäna att gör aksitgöra. Men det är förmodligen samma personer som betalat för fångarnas tid på anstalten och vad tjänar de på att fångarna återfaller i Kriminalvården händer? Om målet efter avtjänat fängelsestraff är att leva ett hederligt liv så måste möjligheterna för det skapas. Arbetsterapi måste få vara arbetsterapi och inte bara något att syssla med. Även om det för vissa kanske känns tryggt att ha en arbetsgrupp som kommer ut, och är beredda att göra ett riktigt tråkigt arbete för 13 kronor i timmen. Så ser nog inte verklighete i en fånges liv ut så. Snarare dyer frågor upp som varför ska jag arbeta för en sådan slat när jag ka göra ett brott med betydligt bättre timlön? Och är det verkligen bra att bestraffa folk med mer fängelsetid för att de inte går till en sysselsättning som de inte trivs med? Kanske är produktionen ett sätt för Kriminalvården att tjäna bra pengar på billig arbetskraft. För fångarna tjänar iallafall inte särskilt bra. Eller kanske är det bara en idé man trodde skulle funka men som inte alls passar fångarna?

A.T

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

OCCUPATION OR SLAVE LABOUR

”Good morning”, whispers a prison officer at Salberga Prison 8:00 in the morning since they are unlocking the doors. The prisoners gets up to quickly get some breakfast and smoke a cigarette. 30 minutes later comes the prison officer once again to shout ”Time for production!”.

Salberga is one of the prisons in Sweden that lacks training. In some prisons the prisoners have the opportunity to learn how to weld, do carpentry, or anything else they could make use of when they're applying for jobs in freedom. In Salberga you can either work as someone who cleans, washes, or as a garbage man or a chef. The rest has to go to the so called production.

Production, which on the payslip is termed as occupational therapy, has a very low variation of tasks. It can be anything from sorting cards and envelopes, screw bolts, to packaging items in boxes. The prisoners who go to production earns 13kr an hour (1.4 eur or 1.5 usd). If you manage to call in sick or if the production has work redundancy you get a replacement of 6,5kr (0.7 eur or 0.8 usd). But how much work therapy is production and is the therapy wanted?

The prison officers walks another lap past all the cells to make sure all the prisoners are on their way to production. Some are lying in their beds and tell them they are sick, others say that they simply don't want to go to production. They usually get the same answer in both cases - ”Okay then you get a refusal of work”. Refusal of work leads to a report which the prisoner will later get interrogated for, almost as if the prisoner had committed a crime. He who has too many reports of refusal of work can risk to have a few days added to their punishment. A prisoner usually sits 2/3 of their punishment before the person goes out on VF (Villkorlig frigivning=Parole) or muckar (synonymous with VF) as the prisoners call it. If you misbehave you risk to sit a longer period of your punishment.

Within Kriminalvården (Criminal Justice System) you use the word ”production” instead of ”job”. And instead of supervisor, the employees who handles the prisoners in the production, are called production leader. Even if production is a job and in many ways look like a job, it's not. Maybe it's because the prison officer can't force someone to work but requires them to participate in an occupation.  But despite employement duty, some people refuse to go there. Some are standing to get searched before they take the elevator down to production. Others eat some breakfast and drink some coffee before returning to their cells.

Besides production they also offer the prisoners to go different programs or schools. Both give the same replacement as if they've participated in production. When a prisoner sets themselves in a prison, the hope is that they will come out and stop committing crimes. But it doesn't neccessarily have to be that way just because you've kept a person in certain facilities for some time. It must be the prerequisities for the person when they come out that makes the big difference. For example, if ab has been in prison for two years without learning something new and basically just spent their time with other criminals then the prison time has not given any new skills. Why would that person have it easier to get into work or function socially just because two years has disappeared from your life?

I have talked with a prisoner whom, for a few days have refused to work. In two months he's out from jail after having been there for almost a year. He's left out a so-called transition that will help him reintegrate into society. He tells me how he can't stand the production as it seems meaningless. – It gives me nothing that I will make use of in society.

                 I'm mostly interested about where I will live once I'm out, if social service will help me, or what I should do. The contact person at Kriminalvården promises to help him with these things post-production.  – He doesn't even work today, and how will I get ahold of the social services after 16:00? Frank says, irritably.

Perhaps there are those who believe that prisoners shouldn't be treated better, and deserve to work with shit things. But it's probably the same people who has paid for the prisoners time in the facility and what do they earn when prisoners falls back into Kriminalvårdens hands? If the goal is to life an honest life after serving your prison sentence, the possibilities for it has to be created. Occupational therapy needs to be occupational therapy, and not just something to do. Although it might feel good for some people to have a task force that comes out and are prepared to work with something really boring for 13kr (1.3 eur or 1.5 USD), the reality of a prisoner's life doesn't look like that. Rather, questions arise, like why I should work for that when I can commit a crime with even better hourly wage? And is it really a good thing to punish people with more jail time because they don't go to an occupation they do not enjoy? Perhaps the production is a way for Kriminalvården to earn good money on cheap labor. Because the prisoners doesn't earn so much atleast. Or maybe it's just an idea we thought would work but doesn't fit the prisoners at all?

A.T