Kampen inifrån - ur ett annat perspektiv / THE FIGHT FROM WITHIN - FROM ANOTHER PERSPECTIVE

[back to Anonymous texts]

 

kAMPEN INIFRÅN - UR ETT ANNAT PERSPEKTIV

INRE FRID - INRE FRIHET

Efter att ha läst texten ”Kampen inifrån” från Samsara #6, som är skriven av en god vän till mig, blev jag inspirerad att spinna vidare på den tråden. Då min vän även uppmuntrade mig att skriva något till Samsara, så bestämde jag mig för att det här skulle bli mitt bidrag.

Jag är ingen politisk fånge och tillhör inte heller någon politsk grupp eller organisation. Däremot har jag alltid varit vänster i mina åsikter och när jag var yngre deltog jag mycket i den antifascistiska kampen på gatan mot rasister och nazister.

Jag har nu suttit 15 månader av ett 3,9 år långt fängelsestraff (5 av de 15 månaderna gjorde jag på häkte och har alltså snart gjort 1 år ute på anstalt). Detta är mitt andra fängelsestraff men jag tillhör en familj där vi mellan oss bröder, spenderat många, många år bakom galler på olika anstalter runt om i landet. Från norr till söder, från häkte till bunkerplacering, detta har medfört att jag har en relativ god och övergriplig blick över systemet och dess olika delar. Utifrån det har jag sen provat mig fram till en model som passar mig. Och i grova drag går den ut på att ”spela snäll hund, tills man hittar en sten” eller med andra ord att inte ge dom utrymme att fucka för dig genom ditt eget handlande. Fokusera på det slutgiltiga målet – friheten men tumma aldrig på dina principer.

För oavsett din typ av brott handlar frihetsberövninge i grunden om samma sak för oss alla. Vi har brutit mot Svea Rikets Lag och blir därför straffade med fängelse. Hur vidare arten av vårat brott är den karaktär att det bör anses som kriminellt kan diskuteras. Men det är som det ör med rättssystemet och det är bara en del i allt som är skevt och snevridet i samhället. Landet vi bor i , Sverige läcker från alla håll och kanster och rättssystemet är bara ett av alla dessa hål i skutan. Vi sjunker men vägrar att se det. Ändå blir vi ständigt påminda var dag av all smuts som irriterarhornhinnan men likt förbannat står folket handlingsförlamat och ser på när landet sjunker mot det bottenlösa.

Därför måste du själv ta kontroll över din egen situation i samma sekund som du blir frihetsberövad. Du måste förstå att det är deras spelplan och deras regler som gäller och att försöka hitta din väg att penetrera systemet inifrån. Räkna inte med att de nu ska ge dig något oavsett dina rättigheter och lita aldrig på vad de säger. Deras främsta uppgift och deras huvudmål är nämligen att knäcka dig och alla medel är tillåtna. Du måste därför skapa en stabil tillvaro i ditt inre och fokusera på något som är kontruktivt och positivt för dig och dina anhöriga. Det är viktigt att även dina anhöriga är helt införstådda med hur det funkar och vad som väntar, då ni måste stå enade som ett för att inte ge dom chansen att knäcka dig genom dina anhöriga. Hitta balansen under omständigheterna i den tillvaro du befinner dig i och laga soppa på spiken.

För här innifrån finns det saker du omöjligt kan påverka eller göra något åt. Men det finns också mängder av möjligheter om du bara vill se dem. Vägra låt dig begränsas av deras försök att trycka ner dig eller av det begränsade handlingutrymmet. Det viktigaste av allt är att du inte pausar ditt liv under tiden du sitter, utan ständigt strävar framåt. Fall inte in i det zombiemode de vill ha oss i av tristess, frustration och deras olika antidepressiva mediciner de ger ut som godis. Visst finns det delar av livet som mer eller mindre ofrivilligt stannar till men så länge du vill kan du och det finns alltid en väg att gå.

Jag brukar se livets olika delar som byggklossar och när man sitter kan man av naturliga skäl inte bygga vidare på vissa delar som man blir avskiljd från i och med frihetsberövningen. Medan andra kan man bygga vidare, förstärka och bygga upp. Alla klossar är i sluändan lika viktiga så passa på att bygga vidare på det du kan istället för att inte bygga alls.

Rutiner är också viktigt då det skapar karaktär och ger dig struktur på tillvaron. Det gör livet innanför murarna lite lättae och får tiden att gå lite bättre. Hur och vad för rutiner som passar just dig är ytterst individuellt. Men sätt dina egna behov i centrum och låt dig inte styras av utsidan. För hur mycket man än vill är det två olika världar och det hjälper ingen, allra minst dig själv om du har huvudet på utsidan men fysiskt befinner du dig inlåst.

Tid är något man har mycket av när man sitter. Då man på de flesta anstalter är inlåst 12 timmar per dygn har mandessutom gott om egen tid. Den tiden är viktig att ägna åt rätt saker och inte fastna i tankar runt om man inte kan påverka. Reflektera istället över ditt liv och vad somlätt dig dit du nu befinner dig på ett konstruktivt sätt. Försök att hitta de pusselbitar som hamnat fel och hur du kan förbättra dig själv å¨all plan. För oavsett vad man gjort är målet detsamma, högsta möjliga avkastning till minsta möjliga risk. Sitter man där vi sitter har man därför all anledning att se över och påbörja förändringar då man inte lyckats hålla risken tillräckligt låg. Man har även gott om tid att planera för framtiden och det man vill prioritera. För här inne blir det mer tydligt än någonsin vad man värdesätter och vad som är väsentligt. Analysera din situation och bärslusattserna du kommit fram till med dig när du lämnat Palestinastängsel och murarna bakom dig. Lär dig av dina misstag och se till att vända på botten för att fortsätta mot toppen. Fastna aldrig!

Så för att göra voltan så meningsfull och produktiv som möjligt måste du ha tålamod och fokus. Du måste se möjligheterna i det omöjliga och sondera terrängen. Håll dig till de som stärker och lyfter dig framåt. Och stäng ute alla som drar ner dig neråt eller gör din volta längre eller jobbigare än vad den bör vara. Låt inte alla negativa beslut påverka dig genom att inte förvänta dig något (utsluss, permissioner, besök och telefontillstånd). Ta kontroll över din tillvaro med rutiner och en konstruktiv strävan framåt. Stäng in dig i en bubbla där ingen du inte släpper in kommer åt dig. På så sätt finner du din inre frid, din inre frihet.

Tiden går, slutet närmar sig och framtiden väntar. Framtiden väntar. Vi ses i den eviga segern! 

/Bartendern

Hijos De Guerra

6.6.12

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

THE FIGHT WITHIN - FROM ANOTHER PERSPECTIVE

 

INNER PEACE - INNER FREEDOM

After reading the text ”The fight from within” from Samsara #6, which is written by a good friend of mine, I got inspired to further elaborate it. As my friend encouraged me to write something for Samsara, I decided this would be my contribution.

I'm not a political prisoner and I'm not a member of any political group or organization. However, I have always been to the left with my opinions and when I was younger I often participated in the antifascist fight on the street against racists and nazis.

I have now sat 15 months of a 3.9 year imprisonment (5 of those 15 months I spent in custody and have also done 1 year out of prison soon). This is my second imprisonment but I belong to a family where, between us brothers, have spent many, many years behind bars in different prisons across the country. From north to south, from custody to bunker placement, this has resulted in me having a relatively good and synoptic overview of the system and its various parts. Based on this, I have then tired my way to a model that suits me. In rough, it's based on ”play nice dog, until you find a rock” or with other words, to not give them space to fuck you over through your own acts. Focus on the final goal – freedom to never compromise on your principles.

Because despite your type of crime, the imprisonment is basically about the same thing for all of us.  We have violated Swedish law and are therefore punished with jail. How further the nature of our crime is, the character that is should be a criminal offsense can be discussed. But it is how it is with the judicial system, and it's only a part of all that is warped and distorted in society. The country we live in, Sweden, is leaking from all holes and sides, and the judicial system is only one of all the holes in the ship. We're sinking but we refuse to see it. Yet we're constantly reminded every day by all the dirt that irritates the cornea, but like the damned, people are standing paralyzed watch as the country descends towards the bottomless.

That's why you must take control of your own situation the second you're jailed. You have to realize that it's their game field and their rules apply, and try to find your way to penetrate the system from inside. Don't count on having them give you things no matter your rights, and never believe a word they say. Their primary task and their main goal is to break you, by all means allowed. You must therefore create a stable existance in your mind and focus on something that is constructive and positive for you and your inmates. It is also important that your relatives are fully aware of how it works and what to expect as you must stand together as one to not give them the chance to break you through your relatives. Find balance under the circumstances in the existance you're in and make bricks without a straw.

Because from within, there are things you can't possibly affect or do something about. But there are also loads of opportunities if only you want to see them. Refuse to let yourself be limited by their attempts to push you down, or to the limited room for maneuver. The most important of all is that you don't pause your life during the time you're in, but instead keep striving forward. Don't fall into the zombie fashion they want, out of boredom, frustration, and their anti-depressants they give out like candy. Sure there are parts of life that more or less involuntary stop, but as long as you want, you can, and there is always a path to walk.

I usually see the different parts of life like building blocks, and when you're sitting in you can't, for natural reasons, keep building on certain parts that you're disconnected from by the time of imprisonment. While others can contintue to build, strengthen, and build up. In the end, all blocks are equally as important, so keep building on what you can, instead of not building at all.

Routines are also important as they build character and give you structure on life. It makes life inside the walls a bit easier, and makes time pass even better. How and what kind of routines that fit just you are utterly individual. But put your own needs first and don't let yourself be controlled by the outside. Because no matter how you want it, there are two different worlds and they help no one, least of all yourself if you have your head on the outside but pshycially you find yourself locked up.

Time is something you have lots of when you're locked up. You're locked up for 12 ours a day in most prisons which gives you lots of time for your self. During that time, it's important to focus on the right things and not get stuck in the thoughts around you that you can't influence. Instead reflect on your life and what has led you to where you currently are in a constructive way. Try finding the pieces of the puzzles that has been placed wrong and how you can improve yourself on all fields. Because no matter what you've done, the goal is the same, the highest possible return for the least risk. If you sit where we sit you have every reason to review and initiate changes as you didn't succeed to keep the risk low enough. You also have plenty of time to plan your future and what you want to prioritize. Because in here it becomes more clearly than ever what to value and what is important. Analyze your situation and carry the conclusions you come up with when you have left the Palestine fences and walls behind you. Learn from your mistakes and make sure you turn on the bottom to continue towards the top. Never get caught!

So to make your time in jail as meaningful and productive as possible you must have patience and focus. You need to see the possibilities in the impossible and explore the possibilities. Stick to those who strengthen you and lift you forward. Och shut out everyone who drags you downwards or make your time in jail longer or more tougher than it should be. Don't let all negative decisions affect you by not expecting anything (utsluss, home leave, visits and phone permits). Take control of your life with routines and a constructive quest forward. Shut yourself inside a bubble where no one you deny access can reach for you. That way you'll find your inner peace, your inner freedom.

Time passes, the end is coming and the future awaits. The future awaits. See you in the eternal victory!

/The Bartender

Hljos De Guerra

6.6.12

[back to the top]