Kampen inifrån

(In English below the Swedish version)

[back to Anonymous texts]

Jag är en utav de antifascistiska aktivisterna som dömdes till fängelsestraff nu i år men har även tidigare suttit för vad som kallar politiskt motiverande brott. Jag sitter nu efter en period i häkte, på en anstalt som är känd för att vara en av de sämsta i Sverige.

 Jag greps för ett antal månader sedan och placerades då i häkte. Och hovrätten skärpte mitt straff till 2 år. Jag placerades då på en klass 2 anstalt och fick direkt plats på diciplinavdelningen som är en avdelning dels till för svårplacerade intagna och intagna med kortare straff. Avdelningen var väldigt liten och med många intagna så det var oudvikligt att inte irritera sig på varandra.

 Under mitt tidigare straff så fungerade det mesta bra med besök och permitioner men jag förstod fort att det inte skulle bli så lätt den här gången. 

 Kriminalvårdens underättelsetjänst (KUT) har befogenheteratt sätt stämplar på intagna och deras familj och vänner som vill besöka och ringa.. Utan vidare underlag så kan KUT och anstalten avgöra om du eller dina anhöriga tillhör en konstellation som inte passar sig i anstaltens ramar. Jag har själv sett detta hända, att anstalten gör antaganden som inte har någon som helst verklighetsförankring och det blir svårt att överklaga dessa beslut eftersom de gömmer besluten bakom sekretess. Under min tid här har jag i princip fått avslag på allt som betytt något för mig och detta med samma motivireing nämligen att det kan vara en fara för anstaltens säkerhet.

 Jag har som jag tidigare nämnt suttit inne förut men har aldrig varit med om denna typ av behandling eller att vakterna använder sig så lätt av isolering och annan typ av förnedring.

 I likhet med mycket annat här i livet så blir säkerligen din tid på kåken lite av vad du gör av det och med vilken iställning. Jag har upplevt under mina år i fängelse nu som då att mitt antifacistiska engagemang för det mesta uppskattas av de andra intagna. Men det finns även de som tycker att det är skumt att riskera fängelse för något som det inte finns en ekonomisk vinst i. Men de flesta respekterar att man sitter för ett politiskt ”brott”.                   

 För mig har tiden på häktet och anstalten gått mycket upp och ner pga privita skäl som påverkat den balans man måste hitta här inne. Jag har hanterat en del av mina problem med ilska och frustration men det är viktigt att påminna sig om att hitta en inre frid, fokusera på nuet och vad du kan göra som bäst i din situation. Det finns ju olika saker man kan göra för att få tiden att gå här inne men jag har nyligen gjort upp ett träningsschema som jag försöker att följa för att få rutin på vardagen. Man måste även lära sig att stänga ute en del av det som händer på utsidan av murarna men jag tror på att hålla en god kontakt med kamrater, vänner och familj. Det gäller även att hitta bra männsikor här på insidan som kan hjälpa dig istället för att dra ner dig. En klok intagen sa till mig: Räkna med att inte få ett skit och om du får något se det som en bonus.

 De åren som jag suttit i fängelse pga av mitt politiska engagemang har ställt till mycket i mitt privata liv men även mitt psyke har fått ta en del smällar. Men när jag ser tillbaka på det så är det ingenting jag ångrar. Jag är stolt över att jag gjort det yttersta för att bekämpa den högerextrema våg som sveper över Sverige och Europa. Jag är stolt över att vara en del av den antifascistiska rörelsen i Sverige och jag är stolt över de kamrater som stått vid min sida genom allt. Media kan säga hur mycket de vill om att våra metoder är ”antidemokratiska” men det är vi som tryckt tillbaka från gatorna genom alla dessa år. Det var vi som stod i Salem år efter år, det var vi som slog tillbaka facisterna i Kärrtorp och de är vi som offrat vår frihet för att göra detta.

 Snart börjar ett nytt år, detta betyder att vi kommer närmare den dagen då vi muckar. Jag vill önska alla kamrater en god jul och ett gott nytt år!

 ”Låt dom hata oss, så länge de är rädda"

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

The fight from within

 I'm one of the antifascist activists that was sentenced to jail this year but have also served time for what is called politically motivated crime. I'm currently in, after a period in custody, a prison known to be one of the worst in Sweden.

I was arrested a couple of months ago and was then placed in custody. And the court of appeal tightened my sentence to two years. I was then placed in a class two prison and immediately got a position in the discipline department, which is a department partly for the difficult to place inmates, and inmates with shorter sentences. The department was very small and with many inmates, so it was unavoidable to not get irritated at each other.

Everything worked well during my previous sentence, with visits leave of absence, but I quickly understood that it wouldn't be so easy this time.

Kriminalvårdens (State agency who's task is to manage jails and take responsibility for those who are sentenced) secret service (KUT)  has the powers to put stamps on inmates and their family and friends who wants to visit and call. Without further documentation, KUT and the prison can decide if you or your relatives belong to a constellation that doesn't fit in society's frames. I have personally seen this, that the jail makes assumptions that do not have any real basis and it becomes difficult to appeal against these decisions because they hide behind secrecy. During my time here I've basically been rejected everything that meant something to me, and with the same motivation, that is, it could be a danger for the prison's security.

As I mentioned, I have served time before, but I have never seen this type of treatment, or that the guards so easily make use of isolation and different kinds of humiliation.

Similar to a lot of things in life, your time in jail will certainly be a little of what you make of it and with which attitude. During my years in prison I have experienced, now as then, that my antifascist engagement has for the most part been appreciated by the other inmates. But there are also those who think it's weird to risk going to jail for something that there's an economic profit in. But most of them respect that you're serving time for a political ”crime”.

My time in custody and in prison has, for me, gone up and down because of personal reasons that have affected the balance you have to find in there. I have handled some of my problems with anger and frustration but it's very important to remind yourself to find inner peace, focuse on the present, and do what's best in your situation. There are different ways to make time pass in here, but I have recently made up a training schedule that I try to follow to get a routine during weekdays. You also have to learn to shut out some things that happen on the other side of the walls, but I believe in keeping a good contact with comrades, friends and family. It's also about finding good people in here who can help you instead of bringing you down. A wise inmate once said to me: ”Count on not getting shit, and if you get something see it as a bonus.”

The years I've spent in jail because of my political engagement has caused trouble in my private life but my psyche has also taken a few hits. But when I look back at it, it's not something I regret. I'm proud that I made the effort to fight the wave of right-wing extremism sweeping across Sweden and Europe. I'm proud to be a part of the antifascist movement in Sweden, and I'm proud of the comrades who have stood side by side through it all. The media can talk all they want about how our methods are ”anti democratic” but we are the ones who have pushed back from the streets through all these years. We are the ones who stood in Salem year after year, we're the ones who fought back the fascists in Kärrtorp and we are the ones who sacrificed our freedom to do this.

A new year is soon starting, this means we're coming closer to the day we're released. I want to wish all comrades a merry Christmas and a happy new year!

 

”Let them hate us, as long as they are afraid.”

[back to the top]