1. Which prison/s have you been in and for how long?

Nyköping, Hällby, and Salberga for a total of a little bit over 8 months.


2. Which prison has been the best/worst?

It's hard to say, each one has their pros and cons. Hällbys isolation was very shabby and run down while Salberga is pretty fresh. Having a toilet, shower, and phone in your room are definetaly good benefits, but it's the inmates that makes a prison good.


3. Have you gotten anything positive from your time?

I have learned to know myself better, successfully disciplined my self and put myself to test.


4. How has the time in prison worked?
What have you done with your time?
How has it gone with visits and phone authorizations?

For me it has worked väl. Even though I have been moved around, been outclassed etc, I feel that I have done very well of my time if not my best. I have worked out quite a lot and studied. But most of the time you have literally just sat around.

Visits and phone calls have been a concern, since I have been moved and outclassed. I currently have a few visitors but no one to call.


5. Do you feel that you have been treated differently by Kriminalvården than your inmates due to your crime being politically motivated?

No, in the whole time I have probably been treated like anyone else. There was a prison warder who looked in my documents and said he supports my opinions but not the methods. And that prison warder has treated me pretty good.


6. Have you gotten enough support from the movement during your time in prison?
What could have been done better?

I didn't expect that much support from the movement. When I came to the prison I thought I'd be on my own with the fight in there. But then there's been series of letters and support from Sweden and other countries. So I absolutely think that the support has been enough and I can't think of something that could have been done better.


7. How important has contact via letters from people on the outside been?

Contact via letters has been very important. I can't imagine how prison would have been without the letters. It would probably feel very lonely. I especially appreciated being bombarded with letters during the time in isolation. The letters are not only important because they give support and gets you stoked, they also keep you busy.


8. Has your time in prison scared you from continuing being politically active?

Not at all, it's the opposite, it has strengthened me. It has made me understand the importance of that I engage in and that you're doing it right. The letters have also made me see that I am not alone.


9. Do you have any advice's or tips to people risking time in prison?

Everyone makes their own time. So if you're convicted or put in an institution it's good if you understand and accept your situation When you accept your situation you can keep making routines in it. Because it's the routines that will makes the days pass.


10. Do you believe there is a ”movement”? And if so, do you consider yourself a part of it?

I believe there is some kind of movement. It has lots of potention, but sometimes I get a feeling that it's sleeping. That is the movement I'm a part of and the one that I have been raised by.


11. Any last words?

I want to thank everyone who has shown support and been there for me. I want to thank Fånggruppen for the work they have done and for the solidarity they have shown. I have learnt how it is to serve time, and now the fight continues!

/A.T


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Vilken/Vilka anstalter har du suttit på och hur lång tid har du suttit?

Nyöping, Hällby och Salberga i totalt lite över 8 månader


2. Vilken anstalt har varit bäst/sämst?

Det är svårt att säga, alla har sina för- och nackdelar. Hällbys isolering var väldigt sunkig och nergågen medan Salberga är ganska fräsch. Toalett, dusch och telefon på rummet är helt klart goda förmåner, men det är fångarna som gör en anstalt bra.


3. Har du fått ut något positivt från din volta?

Jag har lärt känna mig själv bättre, lyckats disciplinera mig själv och sätta mig sjäv på prov.


4. Hur har tiden i fängelset fungerat?
Vad har du gjort med tiden?
Hur har det gått med besöks- och telefontillstånd?

För mig har det väl funkat. Trots att jag flyttats runt, blivit uppklassad osv., så känner jag att jag har gjort mycet bra av min tid om inte mitt bästa. Jag har ränat en hel del och studerat. Men mycket av tiden har man bokstavligen suttit av.
Besök och telefon har strulat en del, i och med att jag har flyttats och blivit uppklassad. Nu har jag några besökare men ingen att ringa till.


5. Upplever du att du har blivit behandlad annorludna av Kriminalvården än dina medintagna pga att ditt brott har varit politiskt motiverat?

Nej, alltså i det stora hela harjag nog blivit behandlad som alla andra. Det var en plit som kollat in mina dokument och berättade att han stödjer mina åsikter men inte metoderna. Och den pliten har behandlat mig ganska bra.


6. Har du fått tillräckligt med stöd från rörelsen under tiden i fängelset?
Vad hade kunnat göras bättre?

Jag förväntade mig inte så mycket stöd ifrån rörelsen. När jag ställde in mig på anstalten ställde jag in mig på att kampen där inne var helt min egen. Men sen har det regnat in brev och stöd från Sverige och utlandet. Så jag tycker absolut att stödet varit tillräckligt och jag kan inte komma på vad som kan göras bättre.


7. Hur viktigt har brevkontakten med folk på utsidan varit?

Brevkontaktem har varit enormt viktig. Jag kan inte riktigt tänka mig hur voltan skulle vara utan breven. Förmodligen skulle den kännas väldigt ensam. Speciellt under tiden på isoleringen så uppskattade jag hur jag bombades med brev. Breven är inte bara viktiga för att dom ger stöd och pepp, dom håller en även sysselsatt.


8. Har tiden i fängelse avskräckt dig i från att fortsätta vara politiskt aktiv?

Inte alls, tvärtom så har den stärkt mig. Den har fått mig att förstå vikten av det jag engagerar mig i och att man gör det rätt. Sen har breven fått mig att se att jag inte är ensam.


9. Har du några råd eller tips till folk som riskerar tid i fängelse?

Alla gör sin egen tid. Så om man döms eller ställer in sig på en anstalt är det bra om man fort förstår och accepterar sin situation. När man accepterat sin situation kan man börja skapa rutiner i den. För det är rutinerna som kommer få dagarna att gå.


10. Anser du att det finns en ”rörelse”? Och i såfall anser du dig vara en del av den?

Någon form av rörelse anser jag att det finns. Den har mycket potential, men ibland får jag känslan av att den sover. Det är den rörelse jag är en del av och den som jag har fostrats av.


11. Några avslutande ord?

Jag vill tacka alla som har visat stöd och som har funnits där för mig. Jag vill tacka Fånggruppen för det arbete de utfört och den solidaritet dom visat. Jag har lärt mig hur det är att sitta inne, nu fortsätter kampen!

/A.T