13606665_513687385485255_4010383084789151552_n.jpg

1. Which prison/s have you been in and for how long?
I've sat for a total of 16 months, two which were in custody, five at Västervik Norra, and nine at Kumla.

2. Which prison has been the best/worst?
It's hard to say which has been the best and worst. At Västervik we had a proper gym, access to a balcony the whole day, phone in our room, card decks,and working trustees. However there were some mess with the inspectors, the management, and guards that acted tough. And it was tiresome. Here at Kumla the guards are not the same way. They mostly sit in their office and watch us through cameras. Which is bad too, sure, but easier to handle. What's positive at Kumla is especially the geographical location. I've had visits pretty much every week since I've got here. Also the visiting hours are five to six hours, unlike Västerviks three to four. We have a nice walk yard and the kiosk supply is hard to beat.
The worst here is probably the lack of a proper gym, and card decks, but overall I have had it the best at Kumla.

3. Have you gotten anything positive from your time?
It could well be that I've read up my high school grades, gotten around properly with working out, and read alot of books. You have the time this. I've also gotten to know people that I most likely wouldn't have met had I not gone to jail. And I've learned so damn much from it.

4.How has the time in prison worked? What have you done with your time?

It's been working well. Periodically it's sucked of course, but time has passed quickly I must say. As mentioned before, I've tried to make the best of my time by working out, reading, writing and studying.

5. Do you feel that you have been treated differently by Kriminalvården than your inmates due to your crime being politically motivated?
When I was at Västervik and could apply for temporary leave I got a blank no instantly, by refering to my so called ”connections to organized criminality”, although I was 21 then, therefore to be considered as youth within the Correctional, sat my first prison sentence and didn't have any kind of reports about misbehavior. When I a few months later ended in isolation to then be replaced, that was also used in the decision about moving me to a class 1 prison. I have a hard time believing I would have been replaced after only three cases of misbehavior had I been an ”ordinary” prisoner. I even know people from my section at Västervik who had considerably more cases of misbehavior and still only got moved to another class 2 prison.

6.Have you gotten enough support from the movement during your time in prison? What could have been done better?
I've gotten an indescribably large support mainly from the hardcore scene and my friends who've printed and sold shirts to pay my bills. But also Fånggruppen who has helped paying my girlfriends travels, frequently sent in stamps and other necessities. To know that you have that support is invaluable. ABC Stockholm & Malmö have diligently written letters this whole time, and it means alot!

7. How important has contact via letters from people on the outside been?
Letters are what you look forward to the most every day. I've had as a routine to write atleast five letters per evening, and have done so up until maybe two-three months ago. It has taken up such a large part of my days in here and I'm forever grateful to everyone who's written letters for me, friends and strangers. You don't realize how much a paltry postcard can do.

8.Has your time in prison scared you from continuing being politically active?

Absolutely not. Because no matter how much it sucks to sit locked up, the future that awaits us workers is even more boring if we remain passive. We've come to the point where not even the most reformistic and liberal forces can ignore the rising fascism in Europe. And we have been here before, the only difference is that we now know what the catastrophical consequences of our non-acting can mean. A friend once told me; History will liberate us.

9. Do you have any advices or tips to people risking time in prison?
Set up milestones. Invest in doing constructive and meaningful things. Learn an instrument, study, read books, work out and write. Be smart, don't build up alot of charges of misbehavior, unnecessarily. You rarely have something to win by bitching with the guards.

10. Do you believe there is a ”movement”? And if so, do you consider yourself a part of it?
Of course I think there is a movement. But I haven't been active for a pretty long time now, so I can't say I'm a part of it anymore.

11. Any last words?
I once again want to thank everyone who's stood up for me during this time. It has not gone unnoticed. It's not fun to be in jail, but to have so many around you who regularly has written letters, came here to visit, put in money and arranged with things has really made everything a thousand times easier. Thanks.
And to you who are still in jail; Your day will come too!

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Vilken/Vilka anstalter har du suttit på och hur lång tid har du suttit?
Jag har suttit totalt 16 månader, varav två på häktet, fem på Västervik Norra och nio på Kumla.

2. Vilken anstalt har varit bäst/sämst?
Det är svårt att säga vilken som har varit bäst respektive sämst. På Västervik så hade vi ett ordentligt gym, tillgång till en balkong hela dagen, telefon på rummet, kortlekar och ett fungerande förtroenderåd. Däremot så var det mycket jidder med kvinspen, anstaltsledningen och plitar som spelade mangas. Och det var tröttsamt. Här på Kumla så är inte plitarna alls på samma sätt. Dem sitter mest och trycker i sitt kontor och kollar på oss genom kameror. Vilket är dåligt också visserligen, men lättare att hantera. Det som är positivt här på Kumla är framför allt det geografiska läget. Jag har haft besöl i princip varje vecka sen jag kom hit. Dessutom är besökstiderna fem till sex timmar, till skillnad ifrån Västerviks tre till fyra. Vi har en trevlig promenadgård och kioskutbudet är svårslaget. Det sämsta här är nog att det varken finns ordentligt gym eller kortlekar, men överlag så har jag nog trivts bäst här på Kumla.

3. Har du fått ut något positivt av din volta?
Det skulle väl vara att jag läst upp lite gymnasiebetyg, kommit igång ordentligt med träningen och läst en massa böcker. Man har ju tid med sånt här. Sen så har jag ju lärt känna människor som jag troligen aldrig hade träffat om jag inte suttit i fängelse. Och jag har lärt mig så jävla mycket av det.

4. Hur har tiden i fängelset fungerat? Vad har du gjort av tiden?
Det har fungerat bra. Stundvis har det ju sugit såklart, men tiden har ändå gått fort måste jag säga. Som jag nämnde innan så har jag försökt att göra det bästa av tiden genom att träna, läsa, skriva och plugga.

5. Upplever du att du blivit behandlad annorlunda av Kriminalvården än dina medintagna pga att ditt brott varit politiskt motiverat?
När jag var på Västervik och kunde ansöka om att få gå på permission så fick jag ett avslag med hänvisning till mina så kallade "Kopplingar till organiserad brottslighet" trots att jag då var 21år, alltså att betrakta som ungdom inom kriminalvården, satt på mitt fängelsestraff och inte hade några som helst rapporteringar om misskötsamhet . När jag någon månad senare hamnade på isoleringen för att sedan bli uppklassad, så användes även det i beslutet om att jag skulle skickas till en klass 1-anstalt Jag har svårt att tro att jag hade blivit uppklassad efter enbart tre misskötsamheter om jag varit en "vanlig" fånge- Jag vet till och med folk ifrån min avdelning på Västervik som hade betydligt fler misskötsamheter och ändå bara blev förflyttade till en annan klass 2-anstalt.

6. Har du fått tillräckligt med stöd från rörelsen under tiden i fängelset? Vad hade kunnat göras bättre?
Jag har fått ett obeskrivligt stort stöd ifrån framför allt hardcorescenen och mina vänner som tryckt upp och sålt tröjor för att betala mina böter. Men även Fånggruppen som hjälpt till med att betala min flickväns resor, frekvent skickat in frimärken och andra förnödenheter. Att veta att man har det stödet är ovärderligt. ABC Stockholm & Malmö har flitigt skrivit brev under hela tiden, och det betyder mycket!

7.Hur viktig har brevkontakten med folk på utsidan varit?
Brev är det man ser fram emot varje dag. Jag har haft som rutin att skriva minst fem bre per kväll, och det har jag gjort till för kanske två-tre månader sen. Det har tagit upp en sån stor del av min vardag här inne och jag är evigt tacksam til alla som skrivit brev till mig, vänner och främlingar. Ni anar inte hur mycket ett fjuttigt vykort kan göra.

8. Har tiden i fängelse avskräckt dig från att vara politiskt aktiv?
Absolut inte. För oavsett hur mycket det suger att sitta inlåst, så är den framtiden som väntar oss arbetare ännu tråkigare om vi förblir passiva. Vi har kommit till en punkt där inte ens de mest reformistiska och liberala krafterna kan ignorera den växande fascismen i Europa. Och vi har varit här förut, den enda skillnaden nu är att vi vet vad de katastrofala konsekvenserna av vårat icke-agerande kan innebära. En vän sa en gång till mig Historien kommer att frige oss.

9. Har du några råd eller tips till folks som riskerar tid i fängelse?
Sätt upp delmål. Satsa på att göra konstruktiva och betydelsefulla saker. Lär dig ett instrument, plugga, läs böcker, gymma och skriv. Var smart, dra inte på dig massa misskötsamheter i onödan- Man har sällan något att vinna på att tjafsa med plitar.

10. Anser du att det finns en "rörelse"? Och i såfall anser du dig vara en del av den?
Jag tycker självklart att det finns en rörelse. Jag har inte varit aktiv på ett ganska bra tag nu, så jag kan inte säga att jag är en del av den längre.

11. Några avslutande ord?
Jag vill återigen tacka alla som ställt upp för mig under den här tiden. Det har inte gått obemärkt förbi. Det är inte kul att sitta i fängelse, men att ha så många runt om sig som regelbundet skrivit brev, åkt hit på besök, satt in pengar och ordnat med grejer har verkligen gjort allt tusen gånger lättare. Tack.
Och till er som sitter kvar; Eran dag kommer också!