1. What/which prison/s have you been in and for how long have you been there?
On this sentence I've sat 1 year and 10 months in three different places. First at Kirseberg (Class 2), and when Kirseberg was closing they moved me to Fosie (Class 2) and finally, after an attemped escape, they moved me to Saltvik (Class 1).

2. Which prison has been the best/worst?
I think Fosie has been the best one I've been to because right at the beginning I got phone authorizations accepted with those who later dragged me in. The enviroment in Fosie was also good. Kirseberg was probably the worst structurally, we had no sink or toilet in the room, also the building was 100 years old so everything was in pretty bad condition. Saltvik is clean and fresh but I haven't gotten anything approved since I got here, also the prison guards are pretty inexperienced.

3. Have you gotten anything positive out of your punishment?
That depends on how you see it, I've seen the comrades' true faces and found out which ones you can trust and who really stands up. I've met new people whom I've gotten close to which I think has been positive for me and my development. I have been strengthened to some degree, but also found weakness in me but I've learnt alot about my self and my surroundings.

4. How has time in prison worked?
For me the time in prison has worked on and off, I haven't had any frequent visits, so it has been lots of time in the department, where you basically try to make time pass. Meanwhile I have sat being busy with school, program, and workshop to make time pass.

5. Do you feel that you've been treated differently by Kriminalvården than your inmates due to your crime being politically motivated?
Of course, everything I apply for tries differently because they've been politically motivated, every decision is basically a rejection and the Security Police are interfering.The motivation I've gotten around my decisions is that they blame it on my crime being politically motivated so they can give me negative decisions on everything.

6. Have you gotten enough support from the movement during time in prison?
That depends on what you value as support when you serve time, but if you look at it economically it has been looking very good. But when it comes to letters it has mostly laid on an individual level, and people you thought stood close hasn't even taken 5 minutes to write a letter.

What could have been done better?
I think the most important factor is to get the jailed one to feel backed up, that you take the time to write and try to hold a regular contact.

7. How important has contact via letter with people on the outside been?
For me who hasn't had any regular contact over phone with anyone, the contact via letter with people is very important and I personally put down lots of time to answer and send letters.

8. Has time in prison scared you off from continuing being politically active?
Absolutely not, although I have of course considered my role in the militant part and seen that I'm not gonna risk going to prison again, because I have almost a year in part, when I come out of prison. And if I'll ever get convicted for a politically motivated crime once more, I would be sentenced more severely.

9. Do you have any advice or tips to people who risk going to jail?
Everything is about being occupied as much as possible and find routines, try to study, excercise, read and write as much as possible and apply for as much contact with the outside world as you can.

10. Do you think there is a ”movement”? And if so, do you consider yourself a part of it?
There is a slight movement, rooted in the wrong factors, where status and social activity seem to weigh the heaviest and is the drive force for the majority. The movement has completely lost focus on what we want to accomplish and instead of making the movement more accessible we've instead demarcated it.

11. Any closing words?
I want to thank all of those who have stood up the last two years by writing letters, motivating me, keeping contact with my family, and economically!

FREE ALL ANTIFA PRISONERS

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Vilken/Vilka anstalter har du suttit på och hur lång tid har du suttit?
På detta straff har jag suttit 1 år och 10 månader och jag har suttit på 3 olika anstalter. Först på Kirseberg (klass 2), sen när Kirseberg skulle stängas så flyttade de mig till Fosie (klass 2) och avslutningsvis så flyttade de mig efter ett rymningsförsök till Saltvik (klass 1).

2. Vilken anstalt har varit bäst/sämst?
Jag tycker att Fosie var den bästa anstaten som jag satt på eftersom i början fick jag besök och telefontillstånd godkända med som de senare drog in. Miljön på Fosie var också bra. Kirseberg var nog värst rent byggnadsmässigt, vi hade inget handfat eller toalett på rummet, sen var byggnaden över 100 år gamal så allt var i ganska dåligt skick. Saltvik är rent och fräscht men jag har inte lyckats få någontig godkänt sen jag kom hit, samt att pitarna är ganska oerfarna.

3. Har du fått ut något positivt från din volta?
Det beror på hur man ser det, jag har fått se kamraters rätta ansikten och fått reda på vilka man kan lita på och vem som egentigen ställer upp. Jag har träffat nya människor som jag kommit nära och som jag tror har varit positivt för mig och min utveckling. Jag har stärkts på vissa plan men också hittat svagheter hos mig men jag har lärt mig oerhört mycket om mig själv och min omgivning.

4. Hur har tiden i fängelset fungerat?
För mig har tiden i fängelset fungerat till och från, jag har inte haft några regelbundna besök, så de har blivit mycket tid på avdelning, där man i pricip bara försöker få tiden att gå. Jag har under tiden jag har suttit varit sysselsatt med skola, program och verkstad för att få tiden att gå.

5. Upplever du att du har blivit behandlad annorludna av Kriminalvården än dina medintagna pga att ditt brott har varit politiskt motiverat?
Självklart, allting som jag ansöker om prövas annorlunda på grund utav att de varit politiskt motiverat, varje beslut är i princip ett avslag och Säkerhetspolisen lägger ju sig i. Den motivering jag fått kring beslut är att de skyller på att mitt brott är politiskt motiverad så de kan ge mig negativa beslut på allt.

6. Har du fått tillräckligt med stöd från rörelsen under tiden i fängelset?
Det beror på vad man värderar som stöd när man sitter inne, men ser man på de ekonomiska så har det sett väldigt bra ut. Men när de gäller brevkontakt så har det mest legat på individnivå och människor man trodde stod nära har inte ens tagit sig 5 minuter för att skriva ett brev.

7. Vad hade kunnat göras bättre?
Jag tror att den viktigaste faktorn är att få den fängslade att känna sig uppbackad, att man tar sig tiden till att skriva och försöker hålla en regelbunden kontakt.

8. Hur viktigt har brevkontakten med folk på utsidan varit?
För mig som inte kan ha någon regelbunden telefonkontakt med någon så är brevkontakten med folk oerhört viktig och jag personligen lägger ner mycket tid på att besvara och skriva brev.

9. Har tiden i fängelse avskräckt dig i från att fortsätta vara politiskt aktiv?
Absolut inte, dock så har jag självklart övervägt min roll i den militanta biten och ser att jag inte kommer att riskera att sitta i fängelse igen, eftersom jag har nästan 1 år i del, när jag muckar. Och om jag någonsin kommer att dömas för ett politiskt motiverat brott igen så skulle dömas mycket hårdare.

10 Har du några råd eller tips till folk som riskerar tid i fängelse?
Allt handlar om att sysselsätta sig så mycket som möjligt och hitta rutiner, försök studera, träna, läsa och skriva så mycket som möjligt och ansök om så mycket kontakt med omvärlden du bara kan.

11. Anser du att det finns en ”rörelse”? Och i såfall anser du dig vara en del av den?
Det finns en svag rörelse, som bottnar i helt fel fatorer, där status och social aktivitet verkar väga tyngst och vara det som är drivkraften hos de flesta. Rörelsen har helt tappat fokus på vad vi vill åstadkomma och har istället för att göra rörelsen mer lätt tillgänlig, har vi istället avgränsat den mer och mer.

12. Några avslutande ord?
Jag vill tacka alla som har ställt upp de senaste 2 åren genom att skriva brev, peppa mig, haft kontakt med min familj och ställt upp ekonomiskt!

FREE ALL ANTIFA PRISONERS!