What/Which prisons have you been doing your time in, and for how long?

Asptuna and Gävle, I sat for around 3 months.

 

2. Which prison have been the best / worst?

I was only in Asptuna for one week before being moved to Gävle. There's both pros and cons with both prisons, I would personally rather sit on a two than a three (”level” of security, 1 being highest). Time sure goes faster on prisons with higher security.

 

3. Have you got something positive from your time in prison?

Probably what every healthy locked up person who serves time learns, to not commit the same mistakes. The majority does just that because they've gotten too comfortable, you know what you need to do but slacks on it due to indolence.

4. How has the time in the prison worked?
What have you done with the time?

I think it's worked well, I also didn't serve for a longer time. I called in sick most days and made time pass by playing cards, I recovered miraculously when it was time to gym and in time for (my) release.

5. Do you feel that you have been treated different by the prison authorities than the other inmates due to your crime was politically motivated?

No, I don't think so, then again I haven't really had any contact with the guards overall. Preferably they shouldn't be up on the department, which they also rarely were.

6. Did you receive enough support from the movement while in prison?
What could have been done better?

Now I had a very short punishment in relation to those I sat with, but I consider that the support was proportionate.

It's hard to say with such short jail time. I believe there are more comrades who are serving and have served, who can answer it more detailed. But no matter how nice it is with letters I believe that you should be able to transform solidarity into something concrete. To quote Torkil Laursen, ”solidarity is something you can hold in your hand”, and after all, we live in capitalistic world. What I mean is that even if letters are important because that is often the only way to communicate with the outside the need of money also is important. Sometimes you need some extra money on the inside but your family often as well is in need of economical support. Not everyone want or need that sort of support but when you are someone’s comrade it includes that you will take care of their family while you doing time. Something I feel that Fånggruppen has done well but also tried to enlighten people about.


7. How important have letters from people on the outside been?

Of course very important, it is a good benchmark for those who are bastards or not. For my part, shit's the same if I get letters from X or Y, as long as I get letters from those I treasure. But I know comrades sat and are sitting for several years who get letters from a handful of people and it's completely reprehensible when people you considered to be comrades but also (those who are) friends forget you, how that's even possible.

8. Has the time in prison discouraged you from continuing to be politically active?

Doubt it, but I won't make the same mistakes when I commit a crime.

9. Do you have any advice or tips to people who risk time in jail?

Keep yourself engaged, don't intermarry yourself with the guards, and never call on the guards.

10. Do you believe that there is a "movement"? And if so do you consider yourself to be a part of it?

Unfortunately I don't consider there to be a real movement, but sadly I am also a part of it. The so called movement has been decaying for way too long, there's not any further structure, goal, or analysis, hopefully changes will be made.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Vilken/vilka anstalter har du suttit på? Och hur länge satt du?

Asptuna samt Gävle, jag satt drygt 3 månader.


2.Vilken anstalt har varit sämst/bäst?

Hann endast vara 1 vecka på Asptuna innan jag fick knall. Finns både för och nackdelar med båda anstalterna, personligen sitter jag hellre på en tvåa än en tre i framtiden. Tiden går bra mycket snabbare på anstalter med högre säkerhetsklass.


3. Har du fått något positivt ut av din volta?

Det förmodligen alla sunda personer som sitter lär sig, inte begå samma misstag. Majoriteten av de som sitter gör ju det just på grund av att de blivit för bekväma, man vet vad man behöver göra men slappar på det p.g.a indolens.


4. Hur har tiden i fängelset fungerat? Vad har du gjort med tiden?

Tycker det fungerat bra, jag satt ju inte heller någon längre tid. Jag sjukskrev mig den större tiden av voltan och fördrev tiden med att spela kort, tillfrisknade mirakulöst när det var dags att gymma och till muck såklart.


5. Upplever du att du har blivit behandlad annorlunda av Kriminalvården än dina medintagna pga att ditt brott varit politiskt motiverat?

Nej, det tycker jag inte, sen har jag inte heller haft någon vidare kontakt med plitar överhuvudtaget. Helst ska de inte ens vara uppe på avdelningen, vilket det sällan också var.


6. Har du fått tillräckligt mycket stöd av rörelsen?

Nu hade jag ett väldigt kort straff i förhållande till de jag satt med, jag anser att stödet var proportionerligt.

Men svårt att säga med så pass kort volta. Tror det finns flera kamrater som sitter och suttit som kan svara på det mer utförligt. Men hur trevligt det än är med brev så anser jag att man måste kunna omvandla solidaritet till något konkret. För att citera Torkil Laursen, "solidaritet är något man kan hålla i handen" och vi lever trots allt i en kapitalistisk värld. Jag menar att även om det är viktigt med brev eftersom det oftast är det ända sättet du kan kommunicera med utsidan så finns även behovet av pengar. Ibland behöver du extra pengar på insidan men din familj är även de i behov av ekonomiskt stöd. Alla vill inte ha den hjälpen men det hör till att vara en kamrat att ta hand om de som sitter och deras anhöriga. Vilket jag tycker Fånggruppen har varit bra på att göra och uppmärksamma.


7. Hur viktigt har brevkontakten med folk på utsidan varit?

Självklart väldigt viktigt, det är ju ett bra riktmärke för vilka som är horungar eller inte. För min del är det lite skitsamma ifall jag fått brev av X eller Y, så länge jag får brev från de som jag värdesätter. Men vet att kamrater suttit och sitter flera år som i princip får brev av ett handfull personer och det är helt förkastligt när personer man ansett vara kamrater men även vänner glömmer bort än, hur det nu ens går till.


8. Har tiden i fängelse avskräckt dig från att vara politiskt aktiv?

Knappast, jag kommer däremot inte begå samma misstag när jag begår brott.


9. Har du några råd eller tips till folk som riskerar tid i fängelse?

Håll dig sysselsatt, beblanda dig inte med plitar och ge fan i att flagga. (Att ringa på plitarna).


10. Anser du att det finns en ”rörelse”? Och i såfall anser du dig vara en del av den?

Jag anser tyvärr inte att det finns någon riktig rörelse men dessvärre så är jag ju även en del av den. Den s.k rörelsen har allt för länge varit på dekis, det finns varken någon vidare struktur, målsättning eller analys, förhoppningsvis ska det bli ändring på det.


11. Några avslutande ord?

163 Rinkeby, araban e splitterny