About Fånggruppen

Föreningen Fånggruppen was established in Stockholm in 2015, by the same group that runned the solidarity campaign for the Swedish antifa Joel. He was sentenced to 5.5 years in prison for defending an antifascist manifestation in Kärrtorp against a nazi attack. The group, however, has been on a looser basis since 2012.

Repression against anti-fascists in Sweden in recent years has been massive, which has led to a large number of imprisoned comrades. At this time, Fångruppens work is extremely important as we act as a link between the inside and outside. We have a good contact with our imprisoned comrades, but also with other socialist prison groups, the public and solidarity-campaigns across the world.

Föreningen Fånggruppen conducts continuous work in support of imprisoned comrades, both in Sweden and internationally. We have the experience of being locked up and being relatives of the inmates, which we belive is a huge strength in our work.

Besides solidarity work in the form of aid directed to socialist within the prison walls, we also run outreaching campaigns to raise awareness about issues related to prisoners struggle. We have also started a prisoner journal to which the prisoners themselves can contribute with material that we then complement with relevant news from the outside. Our hope is that we will function as an effective channel for a flow of information between the inside and the outside.


Föreningen Fånggruppen bildades i Stockholm år 2015 av samma arbetsgrupp som drev stödkampanjen för den svenska antifascisten Joel. Som dömdes till fängelse till 5.5 år efter att ha försvarat en antirasistisk manifestation i Kärrtorp mot en nazistattack. Gruppen har dock funnits på en mer lösare grund sen 2012.

Repressionen mot antifascister i Sverige har de senaste åren varit massiv, vilket har lett till ett stort antal fängslade kamrater. I detta läge är Fånggruppens arbete oerhört viktigt då vi fungerar som en länk mellan insidan och utsidan. Vi håller tät kontakt med våra fängslade kamrater, men också med andra socialistiska fånggrupper och solidaritetskampanjer världen över samt sprider relevant information om dessa initiativ till allmänheten. 

Föreningen Fånggruppen bedriver kontinuerligt arbete till stöd för fängslade kamrater, både i Sverige och internationellt. Vi har själva erfarenhet av att sitta inne och att vara anhöriga till intagna vilket vi tror är en enorm styrka i vårt arbete. 

Förutom konkret solidaritetsarbete i form av stöd riktat till socialister inom fängelsemurarna driver vi även utåtriktade informationskampanjer för att höja medvetenheten kring frågor som rör fångkamp. Vi har även startat en fångtidning i vilken de fängslade själva kan bidra med material som vi kompletterar med relevanta nyheter från utsidan. Förhoppningen är att vi ska kunna fungera som en effektiv kanal för ett flöde av information mellan insidan och utsidan.